Trang chủ Văn bản

Văn bản

Quyết định về việc đính chính phụ lục 1 và phụ lục 2 kèm theo Thông tư 27/2020/TT-BGDĐT ngày 04 tháng 09 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định đánh giá học sinh tiểu học.

Ngày ban hành : 07/10/2022

Hiệu lực: 07/10/2022

Thông tư ban hành Quy đinh đánh giá học sinh tiểu học

Ngày ban hành : 09/04/2020

Hiệu lực: 09/04/2020