Trang chủ Văn bản

Văn bản

Quyết định về việc đính chính phụ lục 1 và phụ lục 2 kèm theo Thông tư 27/2020/TT-BGDĐT ngày 04 tháng 09 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định đánh giá học sinh tiểu học.

Ngày ban hành : 07/10/2022

Hiệu lực: 07/10/2022

Đã có hiệu lực

Ngày ban hành : 07/08/2021

Hiệu lực:

Đã có hiệu lực

Ngày ban hành : 20/04/2021

Hiệu lực:

Đã có hiệu lực

Ngày ban hành : 10/11/2020

Hiệu lực:

Đã có hiệu lực

Ngày ban hành : 19/10/2020

Hiệu lực: