Khối 2

TLV2- Tuần 24 - Đáp lời phủ định. Nghe và trả lời câu hỏi


Toán 2 - Tuần 24 - Bảng chia 4. Một phần tư


Tập đọc 2 - Tuần 24 - Quả tim khỉ


Toán 2 - Tuần 24 - Bảng chia 5. Một phần năm


LTVC 2 - Tuần 24 - MRVT: Từ ngữ về loài thú. Dấu chấm, dấu phẩy


LTVC 2 - Tuần 23 - MRVTL Từ ngữ về muông thú. Đặt và TLCH Như thế nào?


Tập làm văn 2 - Tuần 23 - Đáp lời khẳng đinh. Viết nội quy


Tập đọc 2 - Tuần 23 - Bác sĩ Sói


Toán 2 - Tuần 23 - Bảng chia 3, Một phần 3, Luyện tập