Khối 3

TLV 3 - Tuần 23 - Kể lại một buổi biểu diễn nghệ thuật


LTVC 3 - Tuần 23 - Nhân hóa. Ôn tập cách đặt và TLCH Như thế nào?


Luyện từ và câu 3 - Tuần 22- Sáng tạo. Dấu chấm, dấu phẩy, dấu chấm hỏi


Tự nhiên xã hội 3- Tuần 22 - Thân cây


Đạo đức 3 - Tuần 22 - Bài 10: Tôn trọng khách nước ngoài


Toán 3 - Tuần 22 - Nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số


Toán 3 - Tuần 22 - Hình tròn, tâm, đường kính, bán kính


Thủ công 3 - Tuần 22 - Đan nong mốt


Mĩ thuật 3 - Bài 22: Vẽ màu vào dòng chữ nét đều